Faglighed
 
Faglighed
Et solidt fagligt grundlag er vigtigt for at sikreadgang til og ikke mindst  succes i ungdomsuddannelserne , og derfor arbejder vi altid for at hjælpe børnene med at blive så dygtige de kan.
Vores nyetablerede team af læringsvejledere (læsning, dansk, matematik, fremmedsprog/IT og dansk som 2. sprog) sparrer i det kommende skoleår lærerne i deres arbejde med at lave relevante læringsmål  for alle elever og ikke mindst i at  undersøge effekten af børn og voksnes indsats.
I skoleåret 2015/16 har vi særligt fokus på at få erfaringer med, hvordan børnene i højere grad kan indgå i at lave læringsmål.
Vi er i gang med at revidere skolens Handleplan for sprog og læsning og skal i gang med at revidere de fælles aftaler om testning i skoleforløbet.
Børnehaveklassen
Vi har rigtig gode erfaringer med de nye lovpligtige sprogvurderinger i børnehaveklassen, hvor vi får en grundig beskrivelse af alle børns sprog. Vi bruger resultaterne fra vurderingen til at lave særlig tilrettelagt holdopdelt undervisning i foråret i børnehaveklassen. Det betyder, at nogle børn arbejder med sprogforståelse via dialogisk læsning, som mange kender fra børnehaven, mens andre arbejder med bogstaverne (form, lyd, navn) eller kommer godt i gang med at læse og skrive selvstændigt.
Understøttende undervisning
Timerne til understøttende undervisning bruges forskelligt på de forskellige årgange.  Tiden skal bruges til at understøtte netop det, som børnene er i gang med at lære – det kan være snak om klassens trivsel, noget fagligt, tid til aktiviteter i klassen eller med andre og meget andet
 
Fælles for alle klasser er, at vi har valgt at fortsætte med klassens tid, hvor der arbejdes med klassens trivsel.  I de mindste klasse har vi valgt – så vidt muligt - at lægge spisning i understøttende undervisning, for at give mere arbejdstid i de andre timer. 
F-dage
F står for fordybelse og fag. Vi har i løbet af skoleåret afsat i alt 10 dage med alternativt skema. Klasserne har disse dage en lang dag sammen med fx deres dansk- eller billedkunstlærer. Dagene bruges på rigtig mange forskellige måder – ofte bruges dagen til,  at klassen kommer på tur for at få nye fælles oplevelser sammen omkring det faglige, som klassen arbejder med for tiden. F- dagene varer fra kl.  8 - 14. Derefter SFO, klub eller fri.
Studiestøtte
Den obligatoriske lektiehjælp, som vi fremover kalder studietid, ligger i det kommende skoleår inde i skemaet – dvs ikke i ydertimerne. Disse timer vil give børn og voksne bedre tid til at arbejde med det relevante faglige stof. Vi har gode erfaringer fra sidste skoleår med, at alle de mindste børn til og med 4. klasse har brugt lektietilbuddet. Det vil være nyt for rigtig mange store elever at skulle blive på skolen i disse timer.
 
På årets første forældremøde eller via Forældreintra informerer klassens team om særlige tiltag for de enkelte klasser i løbet af skoleåret.  Her er et udpluk af det vi har fokus på.
 
Projekter for at fremme læsning
For at understøtte læsningen arrangeres forskellige læseprojekter
i og for klasserne:
Det drejer sig blandt andet om:
  • Højtlæsning på biblioteket for Trin 1
  • Læseraketten. Et projekt fra IBIS, der har som mål,  at alle børn i verden får mulighed for uddannelse. Alle skolens børn får en gratis bog med hjem
Vi har også gode erfaringer med fx
  • Læseteater for de yngste elever, hvor børnene på skift læser deres roller højt.
  • LGP – Læse Grand Prix, en højtlæsningskonkurrence for de ældste elever
Læs og lær projektet
”Læs & Lær” er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling.
Vi har deltaget i projektet  fra 2012 til 2015 og fulgt den samme årgang på 7., 8. og 9. klassetrin.
Det overordnede formål med indsatsen har været  at fremme elevernes forståelse af fagtekster.
 
 At eleverne er i stand til at læse sig til viden i fagenes tekster er afgørende for deres mulighed for at klare sig godt i skolen og i et uddannelsesforløb.
Projektet er afsluttet – men vi bærer selvfølgelig de gode fælles erfaringer videre i undervisningen.
Læseprøver m.v.
Vi tester løbende elevernes læsning for at følge deres læseudvikling. Der er forskellige test på forskellige årgange. Skolens læsevejleder arbejder tæt sammen med lærerne for at sikre at alle børn får den støtte til læsningen, som de har brug for.
IT-rygsække
 
 
 
 
 
 
IT
Elever med specifikke læse-skrivevanskeligheder kan efter aftale få stillet en bærbar computer med tilbehør til rådighed. IT-rygsækkens progrsammer  skal hjælpe børnene til at kunne deltage på lige fod med kammeraterne i klasserne og på den måde være med til at styrke elevernes selvværd, lærelyst og initiativ.

Eleverne får hjælp til at stave og skrive fx via programmer, der foreslår hele ord, når eleven selv har skrevet de første bogstaver og som kan læse ordene op. Computeren kan også læse den tekst højt. som barnet har skrevet, så  barnet kan høre, om det lyder rigtigt..
 
Målet er,  at alt pædagogisk personale har kompetencer i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere integration af IT og medier i faglige og tværfaglige forløb i alle skolens fag – og vi er godt på vej.
 
IT-vejlederen understøtter efter behov lærere og pædagoger i deres brug af IT i undervisningen.  
I alle klasselokaler og alle relevante faglokaler er ophængt Smartboard.
Wize-floor
(Vidensbrønden)
Wizefloor består af et 12 kvadratmeter stort gulv samt en loftophængt projektor.  Ved at bruge fødder og hænder som mus ”klikker” børnene  på gulvet og løser på den måde forskellige opgaver. Børnene kan således bruge hele kroppen, mens de løser matematiske opgaver, lærer sprog, geografi eller biologi. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke undervisningsprogrammer, der kan udvikles til det interaktive gulv. Børnene kan selv være med til at lave spil til hinanden.
Forskning har fastslået, at fysisk aktivitet fremmer læring, og dermed har Wizefloor  både en social og en pædagogisk funktion, da det kombinerer leg, bevægelse og undervisning.
 
For mere info kontakt: Gitte Molbæk, Pædagogisk IT-vejleder.
email: [email protected]
Nationale test
Eleverne i folkeskolen skal igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for forskellige fag. De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder og giver dermed lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau.
 
1.8 2015
Folkeskolens afgangsprøver
Formålet med folkeskolens afgangsprøver er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag. Prøverne skal samtidig sikre, at alle elever får en uvildig afsluttende evaluering efter 9. og 10. klasse.
Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne i folkeskolen aflægge syv obligatoriske prøver.  De består af fem bundne prøver og to prøver, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen finder ved hjælp af elektronisk lodtrækning.
De fem bundne prøver er:
Dansk læsning og retskrivning samt skriftlig fremstilling,
dansk mundtlig, matematik, engelsk og fysik/kemi.
 
Vi afholder terminsprøver i januar måned på både 8. og 9. årgang i de skriftlige prøver (retskrivning, læsning, skriftlig fremstilling, matematik (færdighed og problemløsning),  så eleverne har mulighed for at øve sig.